5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNJP18108-SL ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ ไดซูกิ

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ ไดซูกิ • พาชมซากุระที่สวนจิโดริงะฟูจิ– สวนอุเอโนะ -คลองเมกุโระ – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะฮัคไค- โกเท็มบะ  เอาท์เล็ท – ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน – ชินจุกุ -ตลาดปลาซึกิจิ – ฮาราจุกุ
  • อิออน นาริตะ มอลล์ (Aeon Narita Mall)
  • พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! ปิ้งย่าง และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

 

สายการบิน

SL_Thai Lionair
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
  3. TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) —————————-
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะฮัคไค- โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ศาลเจ้าคิตะงุจิฮองงุ ฟูจิเซงเงน – ชินจุกุ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 ตลาดปลาซึกิจิ – สวนจิโดริงะฟูจิ– สวนอุเอโนะ- ฮาราจุกุ-คลองเมกุโระ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า