6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNJP18110-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า นารา ซากุระ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า นารา ซากุระ • เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ชมซากุระ เกียวโต – นากาโน่ – ปราสาท TAKATO • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล
  • มิตซุยเอาท์เล็ท (MITSUI OUTLETS)
  • พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! ปิ้งย่าง และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. RINKAI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
  2. RINKAI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
  3. PRINCE SHIRAKABA HOTEL , NAGANO หรือเทียบเท่า
  4. UENO FLEX HOTEL , MIE หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า RINKAI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
2   อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย RINKAI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
3 เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ชมซากุระ เกียวโต – นากาโน่ – ปราสาท TAKATO
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! )
PRINCE SHIRAKABA HOTEL , NAGANO หรือเทียบเท่า
4 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ดูไฟหมู่บ้าน บานาโนะ ซาโตะ UENO FLEX HOTEL , MIE หรือเทียบเท่า
5 นารา – นารา ปาร์ค – ภูเขาโยชิโนะ – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินโอซาก้า —————————-
6 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า