5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNJP18115-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สโนว์ FREEDAY

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สโนว์ FREEDAY • โตเกียว ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
    • ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี • เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
  • เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด + ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
  2. Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า
  3. Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง —————————-
2 สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
3 ลานสกีฟูจิเท็น – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า