5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNJP18116-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราวาโกะ กำแพงหิมะ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราวาโกะ กำแพงหิมะ • อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา-ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า-เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ-เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง คินคะคุจิ -แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  2. Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3. Kanazawa Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาว่าโกะ – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – คานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น Kanazawa Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ —————————-
5 สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า