5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62
เดือน
PPNJP18120-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ ฟุคุชิมะ ซากุระ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ ฟุคุชิมะ ซากุระ • เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ  – ศาลเจ้าฟูตะระซัง สะพานชินเคียว  – ห้ามพลาด จุดชมซากุระ ณ ปราสาททสึรุงะ หรือปราสาทไอสึ วาคามัตสึ – เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ – เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ – ชมความงาม สะพานแขวนริวจิน – มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  • เที่ยวโตเกียว ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ โอไดบะ
  • พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  FREE WIFI ON BUS

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  2. NIKKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
  3. Spa Resort Hawaiians หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว(Shinkyo Bridge) –  ศาลเจ้าโทโชกุ NIKKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 เมืองฟุคุชิมะ – แช่ออนเซ็นเท้า ฟรี!!! ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – ปราสาทซึรุงะ – โรงแรมฮาวาเอี้ยน สวนน้ำและออนเซ็นขนาดใหญ่ สไตล์สวนสนุก Spa Resort Hawaiians หรือเทียบเท่า
4 ฟุคุชิมะ – สะพานแขวนริวจิน – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – สนามบินนาริตะ —————————-
5 สนามบิน ดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า