5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNJP18123-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด บานฉ่ำ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด บานฉ่ำ • ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม – เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ ทะเลสาบโทยะ – สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ -เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
  • ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท
  • ดินเนอร์ขาปูยักษ์
  • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 5 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
  3. SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง —————————-
2 สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง – ดิวตี้ฟรี – มิตชุยเอาเล้ตท์ SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองนาโกย่า – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า