5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNJP18128-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด น้องหมีแห่งภูเขาไฟโชวะ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด น้องหมีแห่งภูเขาไฟโชวะ • ชมความสวยงามของหุบเขานรกจิโกกุดานิ ทักทายน้องหมีแห่งภูเขาไฟโชวะ ชินซัง • เดินช้อป เดินชิม เดินชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก
    • บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!
  • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ
  • พิเศษ !!! เมนูปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 5 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
  3. SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ —————————-
2 สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรก
จิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะชินซัง-ฟาร์มหมีสีน้ำตาล-เมืองซัปโปโร่-ช้อปปิ้ง ทานูกิโจจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –
โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ –
บุฟเฟ่เมนูปู 3 ชนิด – ร้านจำหน่ายของฝาก – MITSUI OUTLET PARK SAPPORO
SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในเมืองซัปโปโร SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า