5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNJP18129-SL ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลานสกีฟูจิ โอวาคุดามิ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลานสกีฟูจิ โอวาคุดามิ • สัมผัสหิมะขาวสะอาดตา สุดฟิน!! – ท้าท้ายกิจกรรมตื่นตา ณ ลานสกีฟูจิเท็น – ใช้รถทุกวันไม่มีอิสระฟรีเดย์  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า