5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
ม.ค. 62
เดือน
PPNJP1895-XW ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก โยโกฮาม่า เทศกาลประดับไฟสวนดอกไม้

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

 • ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก โยโกฮาม่า เทศกาลประดับไฟสวนดอกไม้ • เทศกาลประดับไฟสวนดอกไม้
  • ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ • สะพานชินเคียว สะพานโค้งเก่าแก่ • สักการะพระใหญ่คามาคุระ • โกดังอิฐแดงโยโกฮาม่า
  • พิเศษน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 30 กก.
  • บริการอาหารร้อนแบบบนเครื่อง
  • ที่นั่งกว้างสบาย SCOOT BIZ
  • กรุ๊ปไซส์เล็กเพียง 15 ท่าน
 • ช้อปปิ้งโกเทมบะ + ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
 • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ

 

สายการบิน

nokscoot
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 5 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
 1. CANDEO HOTELS ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองซาโนะ
 2. Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ
 3. Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง —————————-
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – สวนดอกไม้ประดับดวงไฟอาชิคางะ CANDEO HOTELS ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองซาโนะ
3 เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานแดงชินเคียว – อิออนมอลล์ นาริตะ Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ
4 พระใหญ่ไดบุทสึ – พิพิธภัณฑ์ราเมนโยโกฮาม่า – ตึกอิฐแดงโยโกฮาม่า – ช้อปปิ้งโอไดบะ Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ
5 วัดนาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า