5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เดือน
PPNJP1896-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ตะลุยหิมะลายสกีฟูจิเท็น

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ตะลุยหิมะลายสกีฟูจิเท็น • ตะลุยหิมะลานสกีฟูจิเท็น • ชมหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต โอไดบะ – เทศกาลชมไฟหมู่บ้านเยอรมัน – โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ
  • ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ – ห้างฯอิออนจัสโก้
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ออนเซ็นต้นตำรับ

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
  2. FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
  3. MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
2 นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
3 นาริตะ-ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี- ชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 พระใหญ่ไดบุทสึ – พิพิธภัณฑ์ราเมนโยโกฮาม่า – ตึกอิฐแดงโยโกฮาม่า – ช้อปปิ้งโอไดบะ —————————-
5 กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า