6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
เดือน
PPNJP1897-TG ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ นางาซากิ

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Ice Breaker Premium •ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ดูการประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ฮูส์ เทน บอช พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ – ไชน่า ทาวน์ – ชมวิวค่ำคืนภูเขาอินาซะ  อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
  • พิเศษ !! โรงแรมอาบน้ำแร่ธรรมชาติ
  • ห้างคาแนลซิตี้ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
  • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

 

สายการบิน

TG_Thai Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 7 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. MARINE WORLD HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า
  2. MARINE WORLD HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า
  3. SEKIA HOTEL ONSEN , KUMAMOTO หรือเทียบเท่า
  4. MONTE HERMANA HOTEL , FUKUOKA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) —————————-
2 สนามบิน ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ดูการประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ฮูส์ เทน บอช MARINE WORLD HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า
3 พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – สะพานแว่นตามากาเนะบาชิ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ – ไชน่า ทาวน์ – ชมวิวค่ำคืนภูเขาอินาซะ MARINE WORLD HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า
4 อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนการิ – โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ
พิเศษ !! โรงแรมอาบน้ำแร่ธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
SEKIA HOTEL ONSEN , KUMAMOTO หรือเทียบเท่า
5 วัดนันโซอิน – ห้างคาแนลซิตี้ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน MONTE HERMANA HOTEL , FUKUOKA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 ฟุกุโอกะ – สนามบินโคมัตสุ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า