5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
มี.ค. 62
เดือน
PPNJP1898-XW ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระวิ๊งๆ

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระวิ๊งๆ •โตเกียว วัดอาซากุซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ร้าน AKA จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งชินจูกุ – ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
  • พิเศษ !! โรงแรมอาบน้ำแร่ธรรมชาติ
  • โกเท็มบะเอ้าท์เลต ตลาดอะเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
  • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

 

สายการบิน

nokscoot
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. FUJIBOU HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. URAYASU SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
  3. URAYASU SAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินนาริตะ —————————-
2 โตเกียว วัดอาซากุซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
โกเท็มบะเอ้าท์เลต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู
MARINE WORLD HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ร้าน AKA จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งชินจูกุ MARINE WORLD HOTEL , NAGASAKI หรือเทียบเท่า
4 ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอะเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า SEKIA HOTEL ONSEN , KUMAMOTO หรือเทียบเท่า
5 วัดนาริตะซัน Naritasan Omotesando Street สนามบินนาริตะ กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า