6วัน 3คืน
ระยะเวลา
Japan Airlines
สายการบิน
ก.ค. 62
เดือน
PPNHJHXJ53B03-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด SLOW LIFE ปี2-5วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น WOW วาคายาม่า โอซาก้ 6วัน3คืน • เที่ยวอิเสะ / ขอพรศาลเจ้าอิเสะ / ชมหินแต่งงาน/ วากายาม่า / ใส่ชุดเฮอัน / ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิ / น้ำตกนาจิ / หน้าผาซันดัมเบกิ / เกาะเอนเกะซึ / ออนเซน / ปราสาทวากายาม่า / ตลาดปลาคุโรชิโอะ / ริงกุเอ้าท์เลต / อิออน

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า