5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNJPJXJ41-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิ คุมาโมโต้

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิ คุมาโมโต้ • พาเที่ยวครบทุกวัน
  • ทาน BBQ Yakiniku +ขาปูไม่อั้น!
  • พักเบปปุ/โออิตะ 1คืน – คุมาโมโต้ 1คืน – ฟุกุโอกะ 1คืน
  • เดินทางโดยสายการบิน สายการบิน Thai Air Asia X (XJ) บินตรงสู่เกาะคิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ)

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า