5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มิ.ย. 62
เดือน
PPNJPNGO10-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า หนีร้อน มาบอกรัก 5วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า หนีร้อน มาบอกรัก 5วัน3คืน • (small yellow diamond)ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  – อิออน มอลล์  – เที่ยวชใเมืองหลวงเก่า เกียวโต – ปราสาททอง – ชมวัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส – อิสระท่องเที่ยว 1 วัน – DREAM JAZZ เอ้าท์เล็ท

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า