5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNJPXJ129-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5วัน3คืน ราคาไฟไหม้ มิ.ย.-ก.ย.62

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Fuji 5วัน3คืน ราคาไฟไหม้ มิ.ย.-ก.ย.62 • โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น – ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ – แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว – สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ
  • ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า