5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNJPZNRT10-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว โตเกียวม่วงมณี 5วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว โตเกียวม่วงมณี 5วัน3คืน • ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์ – ช็อปปิ้งโอไดบะ – เต็มอิ่ม!! อิสระฟรีเดย์ 1 วัน – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ – ภูเขาไฟฟูจิ
  • พิเศษ !!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า