5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
พ.ค. 62
เดือน
PPNJPZNRT16-SL ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ พิ้งค์มอส

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ พิ้งค์มอส • อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย-สัมผัสบ่อน้ำแร่ที่ดีที่สุด ณ เมือง เบปปุ-พักเบปปุ -อิสระในเมือง
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น!!

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า