5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNJPZNRT18-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส • เพลิดเพลินความงามของทุ่งดอกพิงค์มอส – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน – ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี
  • ช็อปปิ้งจุใจ ย่านชินจูกุ
  • พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า