6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62
เดือน
PPNJXW28-XW ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า • เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ “เส้นทาง ทาเทยามะ-คุโรเบะ กำแพงหิมะ”

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า