6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNKIX01-XW ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ซากุระ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ซากุระ  • เที่ยวครบทุกวัน – เที่ยวเมืองหลวงเก่าเกียวโต -ชมดอกซากุะระพันพีเขาโยชิโนะ -ซากุระ ปราสาทอินะยามะ
  • พิเศษ ราคานี้รวมบัตร Universal แล้ว

 

สายการบิน

nokscoot
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 7 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. APA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. HOTEL ECONO TSU EKIMAE , MIE หรือเทียบเท่า
  3. KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
  4. KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) —————————-
2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – นาโกย่า – อิออนมอลล์ APA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทอินุยามะ – ชมซากุระแม่น้ำซาไก – วัดโอสึคันนง – Dream Jazz Outlet – มิเอะ HOTEL ECONO TSU EKIMAE , MIE หรือเทียบเท่า
4 นารา – นาราปาร์ค – ภูเขาโยชิโนะ – ชินไชบาชิ – โอซาก้า KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
5 UNIVERSAL STUDIO OSAKA เต็มวัน (ถ้าไม่เข้า Universal หักค่าบัตร 2,000 บาท) KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า