5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNKIX02-XW ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ซากุระ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ซากุระ • เดินเล่นศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
  • เที่ยวชมสวนกวางที่ นาราปาร์ค
  • ท่องเที่ยวในหมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • ช็อปปิ้งชินไชบาชิ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า