6วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNKOR1823-XJ ทัวร์เกาหลี สีชมพู เกาะนามิ ซูวอน โซล

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

 • ทัวร์เกาหลี สีชมพู เกาะนามิ ซูวอน โซล  • สกีรีสอร์ท เกาะนามิ การ์เด้น ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม ซูวอน เอเวอร์แลนด์ สวนสตอ• • เกาะนามิ ซูวอน เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม Soyanggang Sky Walk
  • พระราชวังฮวาซองแฮงกุง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก
  • โซลเทาวน์เวอร์ เกาะลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Floating Island
  • วัดโชเกซา คลองชองเกชอน แลนด์มาร์คกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
 • ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก ดิวตี้ฟรี ฮนไดเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน
 • พักซูวอน 1 คืน โซล 2คืน

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 11 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
 1. CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
 2. GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกัน
 3. GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) —————————-
2 อินชอน-เกาะนามิ-เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม-Soyanggang Sky Walk CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) – COSMETIC SHOP – SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) – Floating Island GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย –ใสชุดฮันบก – วัดโชเกซา – DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ – ช้อปปิ้ง
ย่านฮงแด – HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET
—————————-
6 ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า