3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Malaysia Airlines
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62
เดือน
PPNMALFLASH-MH ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH • สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  – พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * – นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน – ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู – สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์  – ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า – สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

 

สายการบิน

MH_Malaysia Airlines
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Heritage Hotel หรือเทียบเท่า
  2. “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา –
คาเมร่อนไฮแลนด์
Heritage Hotel หรือเทียบเท่า
2 คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า
3 วัดชินสวี – วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ ———————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า