4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNMALHILI-SL ทัวร์มาเลเซีย SUPERB HILIGHT

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์มาเลเซีย SUPERB HIGHLIGHT • บินเข้าที่หาดใหญ่/ออกจากมาเลเซียไม่ย้อนทาง • สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ “ปีนังฮิลล์” • เยี่ยมชมมหานครแห่งอนาคต “ปุตราจายา” • ชมเมืองในหมอก “เก็นติ่งไฮแลนด์” • สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเย็นสดชื่น “คาเมร่อนไฮแลนด์”

 

สายการบิน

SL_Thai Lionair
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 10 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Cititel Penang Hotel หรือเทียบเท่า
  2. Heritage Hotel หรือเทียบเท่า
  3. “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง Cititel Penang Hotel หรือเทียบเท่า
2 ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์ Heritage Hotel หรือเทียบเท่า
3 คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า
4 วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – กรุงเทพ ———————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า