3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ย. 62, ธ.ค. 62
เดือน
PPNMALKK1901-FD ทัวร์มาเลเซีย หมู่เกาะบอร์เนียว โคตาคินาบลู

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH • หมู่บ้านวัฒนธรรมมารีมารี (Mari Mari Cultural Village) – ดำน้ำเกาะ mamutik island (รวมอุปกรณ์ชุดหน้ากากดำน้ำพร้อมท่อสน็อกเกิ้ล)
  • ช้อปปิ้งห้าง IMAGO
  • มัสยิดโคตาคินาบาลู (Kota Kinabalu City Mosque)
  • BUFFET AND SEAFOOD บนเกาะ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า