3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Bangkok Airways
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNMD1803-PG ทัวร์มัลดีฟ Clubmed Kani

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์มัลดีฟ Clubmed Kani • คลับเมด คานิ (Club Med Kani) นำท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอันแสนอบอุ่น
  •  พร้อมรับประทานอาหารบุฟเฟต์

 

สายการบิน

PG_Bangkok Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 9 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Club Med Kani
  2. Club Med Kani

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – สนามบินมาเล่ย์ (มัลดีฟส์) Club Med Kani
2 อิสระให้ท่านได้สนุกสนาน- พลิดเพลินกับกิจกรรมบนเกาะมัลดีฟส์ Club Med Kani
3 มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ —————————-

[table id=27 /]

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า