5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNNGO04-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า คานาซาว่า สงกรานต์

 

ไฮไลท์ของทัวร์

 • ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า คานาซาว่า สงกรานต์  • เมืองหลวงโบราณ เกียวโต
  (four-leaf clover)เมืองเก่าทาคายาม่า
  (four-leaf clover)หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
  (four-leaf clover)คานาซาว่า สเตชั่น สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในโลก
  (four-leaf clover)ดูไฟหมู่บ้าน NABANA SATO
 • เดินทาง สงกรานต์ 2562

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
 1. WASHINGTON HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า
 2. HOTEL MYSTAYS , KANAZAWA หรือเทียบเท่า
 3. TOYOKO INN HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) —————————-
2 สนามบินนาโกย่า – เกียวโต – ฟุชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – อิออน มอลล์ กิฟุ WASHINGTON HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า
3 ทาคายาม่า – ถนนคนเดินซันโนมาชิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – คานาซาว่าสเตชั่น HOTEL MYSTAYS , KANAZAWA หรือเทียบเท่า
4 บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า– น้ำตกชิโรฮิเงะ– สวนสาธารณะโอโดริ– หอนาฬิกาเก่า– ทำเนียบรัฐบาลเก่า –ย่านทะนุกิโคจิ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด TOYOKO INN HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า