4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNNRT03-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ • เที่ยวเต็ม บริการรถทุกวัน เพลินเพลินกับเครื่องเล่น ที่ FUJI Q – สวนจิโดริงะฟูจิ อุเอโนะ คลองเมกุโระ
  • ใส่ชุดกิโมโนเดินชมหมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ
  • แช่ออนเซ็น
  • พิเศษ !! เมนูขาปูยักษ์

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า