5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62
เดือน
PPNNRT08-SL ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส ยืนหนึ่ง!

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส ยืนหนึ่ง! • สัมผัสความงาม ทุ่งพิงค์มอส ณ เมืองไซตามะ
  • ช็อปปิ้งชินจูกุ – อิสะท่องเที่ยว1วัน
  • แช่ออนเซ็นสุดฟินส์
  • พิเศษ !! เมนูขาปูยักษ์

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า