7วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNNRTTG17-TG ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ พิ้งค์มอส

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ พิ้งค์มอส • คาวาโกเอะ (-) สวนซากปราสาททาคาโตะ (-) เจแปนแอลป์
    หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (-) สวนผลไม้ (-) สวนฮิซุยามะ ชมพิ้งค์มอส สวนดอกไม้อาชิคางะ ชมวิสทีเรีย (-) ชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งเมืองโตเกียว หรือ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า