4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
มี.ค. 62
เดือน
PPNPJP052-SL ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ชิราคาวาโกะ Funny

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ชิราคาวาโกะ Funny • เยือนเมืองนาโกย่า ถ่ายรูปที่ MEIJO PARK ศาลเจ้าโอสึคันนง
    ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก..ชิราคาวาโกะ-สัมผัสหิมะ-ลานสกี และเครื่องเล่นต่างๆที่ WASHIGATAKE SKI
  • ช้อปปิ้งย่าน SAKAE, DUTY FREE และ OUTLET

 

สายการบิน

SL_Thai Lionair
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. TOYOKO INN GIFUHASHIMA หรือระดับเดียวกัน
  2. TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
  3. TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า สวนสาธารณะ MEIJO PARK-AEON NAGOYA TOYOKO INN GIFUHASHIMA หรือระดับเดียวกัน
2 สัมผัสหิมะลานสกี WASHIGATAKE เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 วัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า