4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62
เดือน
PPNPJP055-SL ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ชิราคาวาโกะ JAPAN ALPS

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ชิราคาวาโกะ JAPAN ALPS • เยือนเมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ
    หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ หอคอยนาโกย่า
  • ช้อปปิ้ง DUTY FREE ย่าน SAKAE และ JAZZ DREAM OUTLET

 

สายการบิน

SL_Thai Lionair
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน
  2. TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
  3. NAGOYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน
2 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์) TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปปิ้งซาคาเอะ NAGOYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า