5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
พ.ย. 62, ธ.ค. 62
เดือน
PPNPJP66-SL ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุชิมะ AMAZING DIAMOND JAPAN

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุชิมะ พระพุทธรูปยืนอุชิคุ-ห้างอิออน, ศาลเจ้าฮานิทสึ-โกะชิกินุมะ, ทะเลสาบอินาวาชิโระ, ปราสาทซึรุกะ-เขาอิโมริ-ร้านดองกิ โฮเต, หมู่บ้านโบราณ โออุจิ จูคุ-มรดกโลกนิกโก้, สะพานชินเคียว-ลาลา การ์เด้น

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า