5วัน 4คืน
ระยะเวลา
China Southern
สายการบิน
ส.ค. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNSHCZDYG2-CZ ทัวร์จีน คุณธรรม ฟ่านจิ้งซาน จางเจียเจี้ย...ขนมลูกชุบ 5วัน4คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน คุณธรรม ฟ่านจิ้งซาน จางเจียเจี้ย…ขนมลูกชุบ 5วัน4คืน • ทัวร์จีน ภูเขาฟ่านจิ้งซาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 42 – ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ถงเหริน หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว ภูเขาฟ่านจิ้งซาน(กระเช้า+รถราง) เมืองไขหลี่ เจิ้นหย่วน เมืองโบราณเจิ้นหย่วน หมู่บ้านแม้วซีเจียง (รวมรถราง) ฟ่งหวง ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย
  • ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ…หม้อไฟทะเลรวมมิตร
  • พัก 4 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า