5วัน 4คืน
ระยะเวลา
China Eastern
สายการบิน
มี.ค. 62
เดือน
PPNSHMUKMG17-MU ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า • ทัวร์คุนหมิง วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน ทัวร์ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋ ทัวร์ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน“ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง ทัวร์จงเตี้ยน วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณแชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ช่องแคบเสือกระโดด
  • ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

 

สายการบิน

MU_China Eastern
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 14 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. GREEN TREE EAST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  2. WEI YE NA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  3. ZHA XI DE LEI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  4. GREEN TREE EAST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU2584 : 07.50-11.00)ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่ GREEN TREE EAST HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋-ลี่เจียง-เมืองโบราณ
ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ
WEI YE NA HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)
จงเตี้ยน
ZHA XI DE LEI HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 จงเตี้ยน-วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองโบราณแชง
กรีล่า-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-ช่องแคบเสือกระโดดต้าหลี่
GREEN TREE EAST HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 ต้าหลี่-คุนหมิง-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ(MU2583 : 23.05-04.45) ————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า