6วัน 3คืน
ระยะเวลา
Shenzhen Airlines
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNSHZHCAN3-ZH ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125 • กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125 เข้าชมงาน 3 วัน ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง จัตุรัสฮัวเฉิง ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว วัดไทร 6 ต้น ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่ ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้าง Baiyun Wanda Plaza
  • ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ห่านย่าง

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า