5วัน 3คืน
ระยะเวลา
T’way
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNTAE02-TW ทัวร์เกาหลี แทกู ซากุระ ปูซาน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี แทกู ซากุระ ปูซาน • วัดดงฮวาซา – สวนสนุกE-WORLD – หอดูดาวซอมซองแด – ตลาดปลาจากัลชิ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – SONGDO SKYWALK – เทศกาลชมดอกซากุระบานที่เมืองจินแฮ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า