5วัน 4คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
ม.ค. 62
เดือน
PPNTW1825-VZ ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป เกาสง

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป เกาสง • ชไทจง-เกาสง-PIER2ART CENTER – ลิ่วเหอ ไนท์ มาร์ • ฝอกวานซาน-อุทยานห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-เจียอี้ • ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ชมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี ปล่อยโคมกระดาษผิงซี • ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • เมนูพิเศษ!!ชาบูหมาล่า
  • WiFi On Bus – พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

 

สายการบิน

SL_Thai Lionair
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 10 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Toongmao Hotel หรือเทียบเท่า
  2. Ali Mountain Oriental Pearl Hotel หรือเทียบเท่า
  3. YY Hotel หรือเทียบเท่า
  4. Highness Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ไทจง-เกาสง-PIER2ART CENTER – ลิ่วเหอ ไนท์ มาร์ Toongmao Hotel หรือเทียบเท่า
2 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน–อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101–(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)–
วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง
Ali Mountain Oriental Pearl Hotel หรือเทียบเท่า
3 ร้านพายสัปปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี–ซือหลินไนท์มาเก็ท YY Hotel หรือเทียบเท่า
4 ไทจง-ร้านขนมพายสัปปะรด-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ศูนย์เครื่องประดับ-ซีเหมินติง Highness Hotel หรือเทียบเท่า
5 ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง -กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า