5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62
เดือน
PPNTWXWT36-XW ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ – ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง – เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ – ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ – กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101  – ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
  • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
  • เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์ , Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา
  • พักโรงแรม:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า