4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
ก.ค. 62
เดือน
PPNTWXWT37-XW ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Special 4วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

 • ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Special 4วัน3คืน • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
  ∞ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ
  ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
  ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
  ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
  ∞ ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  ∞ ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
  ∞ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
 • เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+Steamer feast
 • พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
 • เดินทางโดยสาย การบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเป ไฟล์บินเช้า-กลับบ่าย

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า