3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNVN1842-FD ทัวร์เวียดนามมหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง • เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร-วัดลินห์อึ้ง-สะพานมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์-พักบนบาน่าฮิลล์
  • อิ่มอร่อย แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์

 

สายการบิน

FD_Thai Airasia
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  2. Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 วัดลินห์อึ้ง-สะพานมังกร-นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์-พักบนบาน่าฮิลล์ Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์
3 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ ————————–

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า