4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62
เดือน
PPNVN1845-FD-ทัวร์เวียดนามเหนือ-ซาปา-ฟานซีปัน-ฮานอย-ฮาลอง-นิงห์บิงก์

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฟานซีปัน ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิง • ฮานอย – ซาปา – ฮาลอง – นิงห์บิงห์ – นั่งรถรางไปสถานีกระเช้าฟานซิปัน – ล่องเรือชมธรรมชาติ – อ่าวฮาลองเบย์ และ นิงห์บิงห์
  • มื้อพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ และ SEAFOOD บนเรือ
  • FREE!! กาแฟ G7+ถุงผ้า+พัด

 

สายการบิน

FD_Thai Airasia
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 10 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA หรือระดับเทียบเท่า
  2. DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือเทียบเท่า
  3. SEA STAR HOTEL /CITY BAY PALACE HOTEL / KENNY HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต หรือ CAT CAT VILLAGE – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL / FIRST EDEN HOTEL / CWD HOTEL หรือเทียบเท่า
3 จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ตลาดฮาลอง ไนท์มาร์เก็ต SEA STAR HOTEL /CITY BAY PALACE HOTEL / KENNY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-วัดหง๊อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบอิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ ————————-

โปรแกรมการเดินทาง

[

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า