4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNVNDAD02-VZ ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน-VZ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน-VZ • – พระราชวังเว้ – ล่องเรือวัฒนธรรมแม่น้ำหอม – เมืองโบราณฮอยอัน – ล่องเรือกระด้ง – เต็มอื่มสวนสนุกบาน่าฮิลล์
  • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต่นานาชาติ / แหนมเนืองเว้ / กุ้งมังกร

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า