3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ย. 62
เดือน
PPNVNHAN01-SL ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน • สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซีปัน – ขึ้นรถราง นั่งกระเช้า ชมทุ่งนาขั้นบันได – ชมวัฒนธรรมชาวเขา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ หนึ่งเดียวในเวียดนาม – ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดซาปา และ ถนน36สาย
  • พิเศษ!! SENบุฟเฟ่ต์นานาชาติกว่า 100 ชนิด+เฝอเวียดนามอันลือชื่อ+ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดงดาลัท
  • พิเศษ!! เสื้อรูปดาวเวียดนามท่านละ 1 ตัว

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า