3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ย. 62, ธ.ค. 62
เดือน
PPNVNHAN04-FD ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4D3N-FD

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ม๊กโจว 3วัน2คืน-FD • สวนชาขันบันไดรูปหัวใจ – ที่เที่ยวใหม่ — สะพานแก้วรูปหัวใจ(new) – สวนดอกไม้ HAPPY LAND – วัดใหญ่ไบ่ดิงห์ – ล่องเรือ ชมฮาลองบก
  • อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า