4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ย. 62, ธ.ค. 62
เดือน
PPNVNHAN05-XJ ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน-XJ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงบิงห์ ฮาลอง 4วัน3คืน-XJ • สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซีปัน – ขึ้นรถราง นั่งกระเช้า ชมทุ่งนาขั้นบันได – ชมวัฒนธรรมชาวเขา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ล่องเรือสัมผัสทัศนียภาพ อ่างฮาลองเบย์ – ล่องเรือกระจาด ชมธรรมชาติ ฮาลองบก นิงบิงห์
  • พิเศษ!! ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดงดาลัท+อาซีฟู๊ด+ไวน์บนเรือ
  • พิเศษ!! เสื้อรูปดาวเวียดนามท่านละ 1 ตัว

 

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า