5วัน 4คืน
ระยะเวลา
Vietjet Air
สายการบิน
เม.ย. 62, พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNVZRMQ02-VZ ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย • นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน – ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 – วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
  • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
  • พิเศษ… ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
  • ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า