6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNXJ103-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
    เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก – เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  – นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าอัตสึตะ – สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
  • ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ
  • FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Toyoko Inn Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  2. Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3. Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง —————————-
2 นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองอิงะ Toyoko Inn Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – เมืองอิงะ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ Universal Hotel Reborn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า