5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNXJ105-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ไซตามะ พิงค์มอส

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ไซตามะ พิงค์มอส • โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น – เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ เมืองจิจิบุ ไซตามะ
  • ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู + มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
  2. Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า
  3. Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง —————————-
2 สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า
4 เมืองคาวาโกเอะ – ตรอกลูกกวาด – ชมชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เลต ปาร์ค อิรุมะ – นาริตะ – อิออนมอลล์ Narita Hedistar Hotel หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า